phone-iconRendelő - Királyhágó: +36 1 213 4222

phone-iconFekvőbeteg osztály - Kútvölgyi: +36 1 213 4220

phone-iconÜgyelet (19:00 - 07:00): +36 20 825 0840

email-iconE-mail: info@maternity.hu

instagram.com/maternityclinicbudapest

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A MATERNITY Magánklinika Korlátolt Felelősségű Társaság(Cg.01-09-918867; székhely: 1021 Budapest, Hárshegyi út 23. C1. ép. II. em. 7.; adószám: 14766624-2-41.) mint egészségügyi ellátást nyújtó megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a Pácienssel létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak.

1.2. A Páciens a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt különösen a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Páciens az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et elfogadja.

 

2. A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés1. mellékletében meghatározott egészségügyi, illetve kényelmi szolgáltatást vagy szolgáltatásokat az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja, amelyekét a Páciens a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg.

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban az év minden napján 24 órában a Páciens rendelkezésére álló személyes és nem emelt díjas telefonos ügyeletet működtet.

2.3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a Páciens fekvőbeteg-ellátás keretében történő étkeztetésére nem terjed ki, azt a Szolgáltatóval szerződésben álló Páciensek számára a Semmelweis Egyetemmel szerződésben álló szolgáltató nyújtja.

 

3. Orvosválasztás, vendég orvos

3.1. Szolgáltató biztosítja a vele jogviszonyban álló választott orvos rendelkezésre állását az egészségügyi ellátás során. Páciens ugyanakkor tudomásul veszi, hogy rendkívüli akadályoztatás, illetve rendkívüli beavatkozást igénylő esetekben a választott orvos rendelkezésre állása nem garantálható. Erre az esetre a Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi ellátást a Páciens állapotának és az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező orvos útján biztosítja.

3.2. A Szolgáltató jogosult a vendég orvos képesítését, szakmai és etikai múltját megvizsgálni és alaposan indokolt esetben az vendég orvossal való együttműködést megtagadni. Ebben az esetben a Páciens jogosult másik orvost választani, a szerződéstől elállni, ennek hiányában számára a Szolgáltató az egészségügyi ellátást a vele jogviszonyban álló orvosok útján nyújtja.

3.3. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Páciens által választott vendég orvos rendelkezésre állásáért, valamint szakszerű és jogszerű eljárásáért felelősséget nem vállal.

3.4. A vendég orvos eljárásból, illetve mulasztásából eredő károkat, illetve a Szolgáltató ebből eredő költségeit – így különösen az egészségügyi ellátás Szolgáltatóval jogviszonyban álló orvos útján történő biztosításának a költségeit – a Páciens viseli. A Szolgáltató nem felel a vendég orvos által okozott személyiségi jogsértésért. E szerződéses rendelkezés nem érinti a Páciensnek a vendég orvossal szembeni ebből eredő igényeit.

3.5. A választott orvosnak az orvosválasztással való egyetértéséről a Páciens köteles gondoskodni, az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Páciens köteles ezzel összefüggésben a felmerült, indokolt és a Szolgáltató által igazolt költségek megfizetésére.

 

4. Tájékoztatás

4.1. Páciens kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző egészségügyi ellátással kapcsolatban

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,

d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

f) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

g) a további ellátásokról,

h) a javasolt életmódról, valamint

i) a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési jogáról

tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett.

4.2. A Szolgáltató a Pácienst az őt megillető betegjogokról, valamin azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Betegjogi Tájékoztatóban tájékoztatja.

4.3. Páciens tudomásul veszi, hogy a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, azok megkezdését megelőzően az adott ellátásra szabott egyedi tájékoztatást kap, és ez alapján hozza meg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes döntését arról, hogy az érintett vizsgálatba, illetve beavatkozásba beleegyezik-e.

4.4. Szolgáltató tájékoztatja Pácienst, Páciens pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti egészségügyi ellátás szakszerű nyújtása adott esetben a vizsgálatok, illetve beavatkozások megismétlését teheti szükségessé.

4.5. Szolgáltató tájékoztatja Pácienst, Páciens pedig tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátást a Páciens által a rendelkezésére bocsátott, valamint a jogszabályok és szakmai szabályok által megkövetelt vizsgálatokból nyert információk alapján nyújtja. A Szolgáltató nem vállal felelőssége a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert olyan betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

 

5. A Páciens önrendelkezési joga

5.1. A Páciens a megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetből történő tervezett elbocsátásával vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalásával kapcsolatban saját költségére a Szolgáltató előzetes értesítése mellett kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát.

5.2. Írásbeli vagy két tanú jelenlétében tett szóbeli vagy más módon megtett beleegyezése hiányában a Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező vizsgálatot, illetve a beavatkozást nem kezdi meg. A beleegyezés bármikor visszavonható. Abban az esetben, ha a beleegyezését a Páciens a Szerződésben elismert általános tájékoztatás ellenére alapos ok nélkül nem adja meg, illetve alapos ok nélkül visszavonja,

a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,

b) a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,

c) a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.

5.3.A Páciens bármikor jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének a félbeszakítására, azonban ekkor

a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,

b) a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,

c) a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.

5.4.A fekvőbeteg-ellátást is magában foglaló egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a Páciensnek joga van arra, hogy a gyógyintézetet bármikor elhagyja, azonban ha erre a gyógyintézetből történő elbocsátást megelőzően, illetve anélkül kerül sor,

a) a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,

b) a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a gyógyintézet elhagyása nélkül is bekövetkeztek volna.

5.5.A4.4. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a Páciens

a) a Szolgáltató által vállalt, illetve előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg,

b) az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással kapcsolatosan felmerült szövődménnyel kapcsolatban a Szolgáltatót haladéktalanul, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulta után haladéktalanul nem tájékoztatja, vagy a Szolgáltató által a szövődmény kezelésére felajánlott beavatkozást, vagy a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatot visszautasítja, ahhoz nem adja a beleegyezését.

 

6. A Páciens kötelezettségei

6.1. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.2. A Páciens gyógykezelése alatt a Szolgáltató egészségügyi intézmény területén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a Pácienssel szemben érvényesíteni.

6.3. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.

6.4. A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

c) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,

f) a gyógyintézet házirendjét betartani,

g) tiszteletben tartani más betegek valamint a Szolgáltató alkalmazásában álló egészségügyi dolgozók jogait.

6.5. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén

a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,

b) súlyos vagy ismételt szabályszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,

c) valamint különösen a 6.4. pont a) d) e) f) alpontjában foglalt kötelezettségek megszegése esetére a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában vagy egyébként bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna.

6.6. A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

 

7. Fizetési feltételek

7.1. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást (vizsgálat, beavatkozás, érzéstelenítés), mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi szolgáltatásért és a kényelmi szolgáltatásért Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

7.2. A megbízási díjat számla ellenében legkésőbb a betegfelvétel napján, a betegfelvételt követően haladéktalanul kell megfizetnie a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás megkezdésére vagy folytatására a megbízási díj megfizetéséig nem köteles.

7.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Páciens előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Páciens a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében a távozás napján, a zárójelentés átvételekor vagy azt követő 3 munkanapon belül átutalással kell megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdi meg.

7.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Páciens – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A Szolgáltató 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén írásban felszólítja a Pácienst a számla 15 napos határidőn belüli kiegyenlítésére, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a Pácienssel szemben érvényesíteni.

7.6. A jelen pont rendelkezései nem érintik a Páciensnek a sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásokra, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez való jogát, de a Szolgáltatónak az ezen ellátások ellenértéke megtérítésére való jogát sem.

7.7. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt és fizetési felszólítás ellenére nem teljesített követeléseit harmadik személyre engedményezni.

 

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés kizárólag írásban módosítható.

8.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Páciens előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Páciens nem kifogásolja.

 

Budapest, 2017. június 12.

Időpontfoglalás

Időpont foglaláshoz, kérem adja meg adatait és kollégáink munkaidőben 1 munkanapon belül pontosítják Önnel az időpontot vagy küldjön emailt.

Sürgős esetben a telefonos időpont-egyeztetés lehetőségét biztosítjuk.

Eseménynaptár

A várandós nők és gyermekeik mindenek előtt